франчайзинговия договор

Франчайзинговия договор

Клаузите на франчайзинговия договор се уреждат на основата на свободно договаряне. Този договор е двустранен и дългосрочен (от 5 до 10 години). В съдържанието му се включват две групи договорни условия:

 ·  Първата група включва условия, които са присъщи на всички видове дългосрочни търговски договори като: страни, предмет и срок на договор, начини на прекратяване и продължаване, имуществена отговорност за неизпълнение;

 ·  Втората група включва специфични за франчайзинговите правоотношения условия.

 Предмет на договора е пакетът интелектуална собственост, предостъпван от франчайзодателя за ползване от франчайзполучателя. Той може да съдържа търговска марка, авторски права, търговска тайна, ноу-хау. Обикновено най-важното право, предостъпвано на франчайзполучателя, е правото да организира своята дейност под търговската марка или наименование, принадлежащо на франчайзодателя . Ето защо изборът и защитата на марката и наименованието са едни от най-важните аспекти при установяване на франчизирания бизнес. Най-съществен момент в процеса на преговорите, които се водят от стопанските субекти преди сключване на договора за франчайзинг, е изчерпателното уточняване на конкретните права и задължение на всяка от договорните страни. Това носи изключителна договорна яснота между страните  и допринася  за развитието на отношения на доверие и дългосрочно сътрудничество  в послеследващия процес на работа.

 

  Важно е да се знае, че  в правото на Европейската Общост  съществува  рамково споразумение за дългосрочните търговски взаимоотношения , касаещи позволените и непозволени клаузи в договорите за франчайзинг.

 

 Повече по въпроса може да се види в сайта на Международния Институт по унифициране на частното търговско право (UNIDROIT). http://www.unidroit.org/english/home.htm

 На тази основа и националните франчайзингови асоциации като част от регламента за приемане на нови пълноправни членове,изискват от кандидата-франчайзодателите техните франчайз договори.

http://bfa-present.hit.bg/Vortrag_BG.ppt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{START_COUNTER}