Речник на франчайз термините

РЕЧНИК

 

 

НА НЯКОЙ ОТ ПО-ВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ

 

 

 

 

 

 

      Франчайз доставчици

 

 

            Това са предприятия, които доставят услуги на франчайз веригата За тях се откриват нови възможности за дистрибуция чрез франчайзинга като например „Автоматизиране” на продажбите (например фирма Франке като франчайз доставчик на кухненското обзавеждане на Макдоналдс).

 

 

      Франчайзингова входна такса

 

 

            Еднократна такса, която франчайзполучателя плаща на франчайзодателя при влизането си  във

 

 

франчайз системата. По принцип тя се плаща преди започване на дейността.

 

 

Твърдо определени такси няма. Големината на таксата определя от всеки франчайзодател. При

 

 

плащането на входната такса франчайзополучателя обикновено получава общите договорени права за ползване на франчайзинговата система, тъй като входната такса е част от франчайз договора.

 

 

      Франчайз наръчник или оперативен наръчник

 

 

            Така нареченият франчайз наръчник (оперативен наръчник) на предприятието е съставна част на всяка сериозна франчайз система. Вътре е описана детайлно разработената от франчайзодателя франчайз концепция.

 

 

Той съдържа описание на бизнеса, описание за фирмената идентичност (например предписанията за обзавеждане на търговската площ), насоки за начина на работа, мостри от формуляри, най-често задавани въпроси и много други. Франчайз наръчникът е съществена част от бизнес-услугите, които франчайзодателя предоставя на франчайзполучателя. Той все по-често се предлага в онлайн вид.

 

 

      Франчайзингова маркетингова концепция

 

 

            За маркетингова концепция на франчайзодателя се считат всички мерки, които подкрепят франчайзополучателя в неговата маркетингова активност. Както например надрегионална реклама, преса и медийна работа, оформяне на проспекти, флайери и други. Тези услуги на франчайзодателя често се заплащат от франчайзполучателя допълнително.  Ако те не са включени в текущата франчайзингова такса, допълнително възникващите разходи за франчайзодателя се доплащат чрез маркетингова и рекламна такса. Към маркетинговата концепция се включва и Партньорския маркетинг.

 

 

      Мастер франчайзполучател

 

 

            Лице или дружество, което осигурява бързата международна експанзия на франчайзодателя. Тука  франчайзодателят  предоставя на мастера правото от негово име да внедри неговото ноу-хау в рамките на една договорно регламентирана надрегионална територия. За това мастер франчайзполучателя заплаща входна такса, както и пропорционална част от оборота.

 

 

            Основната задача на мастер франчайзполучателя не е да действа сам на пазара,  по-скоро да препродаде франчайз концепцията на локални франчайзполучатели. Мастер франчайзполучателя работи от собствено име и за собствена сметка. По правило франчайзодателя решава да предостави правата на мастер франчайзполучател, тогава когато иска чрез бизнес концепцията си да завладее чужди пазари.

 

 

      Франчайзполучател

 

 

            Това е самостоятелен предприемач, които упражнява търговска дейност, нап основата на франчайзинга и заплаща за целта лицензионна такса. (франчайз такса). Търговската концепция се предоставя от франчайзодателя, след като последния я е тествал,  в рамките на един франчайз

пилотен проект. Франчайзполучателят встъпва като самостоятелен предприемач във веричата на франчайзодателя и завладява договорно предоставения му локален пазар.

 

 

      Съвет на Франчайзполучателите

 

 

            Във големите франчайз системи е общоприето да се създаде съвет на Франчайзполучателите.

 

 

            Франчайзодателят по правило е инициатор за създаването на този съвет и той го подкрепя интензивно. Чрез този съвет Франчайзполучателите имат възможност да научават за новости на национално ниво, възможност да разменят информация и опит, да защитават своите интерси, както и своевремменно да научават за съществените промени, настъпващи на пазара.

 

 

      Текущи Франчайз такси

 

 

            Текущата Франчайзигова такса, в противовес на входната такса се събира регулярно и се

 

 

изплаща от франчайзполучателя, докато трае франчайз договора. Тя се изчислява или в процентно съотношение от оборота (2-8%) или във вид на твърди такси. В повечето случаи се касае за текуща такса която възмездява франчайзодателя за предоставените от него бизнес услуги (менторство на франчайзполучателя, изработване и постоянна актуализация на оперативния наръчник, по нататъчно развитие на франчайз системата....). Освен входната такса и текущите франчайз такси, могат да бъдат изисквани такси за реклама или обучение.

 

 

      Централа на франчайз системата

 

 

            Системната централа е сърцето на франчайз системата. От нея франчайзодателя предоставя всички бизнес услуги, предназначени  за франчайзполучателите. Системната централа подкрепя франчайзполучателите по въпроси от търговски и персонален характер. Тя е

 

 

отговорна за организиране на обученията от продуктов и търговски характер.

 

 

      Франчайз договор

 

 

            Чрез Франчайз договора се регламентират условията за правото на ползване на името и марката на франчайзодателя, както и договорните условия между страните.  Той съдържа всички права и задължения на франчайзодателя, както и на франчайзполучателя. Специализиран франчайз закон съществува в страните Франция, Испания, САЩ и Русия. Франчайз договорите в България подлежат на общите условия на Търговския закон.

 

 

      Франчайзинг

 

 

            Концесия или преотстъпено право за ползване за производство на даден продукт или услуги  под утвърдена на пазара марка и име; мултипликация на една доказана и успешна предприемаческа концепция; дистрибуторска и лицензионна система, при която самостоятелни франчайзполучатели продават маркови стоки или сервизни услуги на едно предприятие (франчайзодателя), като последното определя бизнес политиката на всички включени в мрежата франчайз партньори.

 

 

      Защитен регион

 

 

            Защитеният регион е съществена част от франчайз договора, защото той осигурява на франчайзполучателя защита от конкуренция  от страна на останалите франчайз партньори в системата. Договорно определеният регион възпрепятства възможността друг франчайзполучател на системата да отвори предприятие в предоставената територия

 

 

           Критичният обем на продажби (break-even point in иnits)

 

 

 изразява количеството продажби, при което финансовият резултат е равен на нула.

 

 

 

 

{START_COUNTER}