Контролинг за франчайзодатели

Могат да се различат две области на контрол във франчайза:

Франчайз контрол и франчайз одит /ревизия/

Предмет на франчайзинговия контрол е непрекъснатия и систематичен преглед и оценка на франчайз активностите на база формулираните в плановете икономически и психологически контролни величини  / като печалба, оборот, пазарен дял, известност, имидж, брой франчайзполучатели/

 Към първично въведените количествени и качествени методи за тази област  се числят:

Екстраполация на тенденциите

Анализ на жизнения цикъл

Анализ на портфолиото

Анализ на контролните величини / анализ на сценариите/

Делфи метод

 

 

 

Под франчайз одит се разбира непрекъснатия и систематичен преглед и оценка на стратегическите франчайз цели / цел на предприятието, основни принципи на предприятието и предприемаческа личност/ базисни стратегии , основна структура на франчайз инструментариума   и франчайз процесите в зависимост изискванията на пазара.

За да се осигури изпълнението на системната  идея , използването на марката , обзавеждането на продажбения център , поддръжката на асортимента по вид  и др.

се договарят контролни услуги и свободен достъп до продажбените и складови помещения.

 

 

 

Фактори определящи успеха на франчайзинговия контролинг:

Едно ориентирано към бъдещето  мислене и действие на франчайзинговия контрольор.

Обвързване между статегическия и оперативен контролинг.

Контролингът да се изгради като система за ранно известяване / регистриране на слаби сигнали/

Практикуване на кооперационен стил на управление по отношение възприемането на контролната отговорност  и въвеждането на специфични контролни техники / например бюджетиране на база нула/

 

 

Франчайз –консултации в ежедневната практика

 

 

 

 

 

 

Изисквания към консултанта

 

 

 

 1. професионална компетентност

  на база 7 -м фазовия модел

 • настоящо състояние и специални силни страни
 • обещаващо успех предприемаческо поле
 • обещаваща успех целева група
 • най-наболелия проблем на целевата група
 • иновационна стратегия
 • кооперационна стратегия
 • константни основни потребности

 

 

 

Франчизиране на менеджерските техники

 • техники на  проучване / например анкети/
 • техники на анализ / например анализ на шансовете и рисковете/
 • техники на оценка / например анализ на полезността/
 • прогнозни техники / метод на сценариите/
 • организационни методи / напр. еволюционни методи/
 • техники на решенията /например матрица на решенията/
 • презентационни техники /напр. диаграми/

 

 

 

 1. Социална компетентност

 

 

 

 • Отговорно и самоуверено действие
 • Суверенно поведение при открити и скрити конфликти
 • Конструктивен начин на работа и умение за работа в екип
 • Избягване на  поведение „имам право”
 • Способност за  релаксация

   

 

 

 

 

 

Франчизиране на социалните техники

 

 

 

 • Мотивационни техники  / напр. тренинг на чувствителността/
 • Работни техники / напр. Техники за управление на времето/
 • Ръководни техники / напр. Мениджмент чрез обекти/

 

 

 

 

 

 

 1. Внедрителска компетентност

 

 

 

 • Водачество
 • Мотивация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчайз инструменти

 1. Продукти и услуги

   

 2. Комуникационна политика

   

 3. Политика на продажбите

   

 4. Ценова политика

   

Стратегически и тактически съставни части: Стратегическите съставни части  / напр. съществени качествени или дизайнерски характеристики /са променливи в дългосрочен план ,ако се вземе под внимание многообразието от факторите на влияние.

Тактическите съставни части допринасят за подвижността на маркетинговия инструмент, който се променя в резултат на ежедневните пазарни изменения .

/ например неочаквана конкурентна акция по стимулиране на продажбите /. Съответните стратегически и  тактически части на един франчайзингов инструмент зависят преимуществено от определената франчайзингова политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексност и дългосрочност:

Това важи в особено голяма степен за комуникационната политика на франчайз системите. Трябва да се изходи от това, че само комплексната и дългосрочна, навън и навътре насочена , воле укрепваща и воле прокарваща  комуникация / с цел укрепване на волята и прокарване на волеви решения/ е основата за успеха на франчайзодателя. /Ключово наречена ” корпоративна  комуникация”/ В крайна сметка става въпрос за една кохерентност по отношение на целите, пътищата и средствата. Във все по- голяма степен франчайз инструментите се разширяват под въздействието на екологични ,съответно обществено поносими критерии /например чрез намаляване на екологично вредните страничните въздействия на предлаганите продукти/. Стагниращите и сриващите се национални пазари  и в същото  време засилващата се международна конкуренция  изискват от франчайзодателя да глобализира  франчайз инструментариума  ,т.е. да стандартизира там където е възможно и смислено и в международен план .

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти и услуги:

 

 

 

Конкурентни предимства чрез продукта :

По- висока степен на иновации

По- висока производителност

По-добри функции /напр. прецизност/

По- висока надеждност /качество/

По- голяма трайност /качество/

По- атрактивен дизайн

По- голяма актуалност

Възможности за разширяване на продуктовата гама

 

 

 

Конкурентни предимства чрез асортимента:

По- широка гама от предлаганите стоки

/т.е. по- голям брой стокови групи/

По- голямо разнообразие на асортимента

/ варианти по групи/

По-атрактивна структура на общия асортимент

По-голяма актуалност на съвкупното предлагане

По-голяма гъвкавост при пазарни изменения

Наличие на източници за доставка на продукти от чужбина за дообработка

 

 

 

Конкурентни предимства чрез услуги:

 

 

По- голяма пазарна прозрачност за клиентите

Индивидуално решаване на проблемите /модулна оферта/

По- голяма компетентност в консултирането чрез различни

„инструменти „ /обучения

По-добри услуги по монтажа и инсталирането

По-добри услуги по техническото и сервизно обслужване

По-добро качество на сервизното обслужване ,благодарение на по-добра мотивация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентни предимства чрез присъствието на пазара:

Повече контакти с клиенти чрез по- плътна пласментна мрежа

Повече контакти с клиенти чрез голяма посещаемост на обекта

Повече контакти с клиенти чрез осигуряване на по-добър достъп до обекта

Повече контакти с клиентите чрез по- атрактивен дизайн на обекта

Повече контакти с клиентите чрез по- голяма известност

Повече контакти с клиентите чрез по- интензивна /професионална реклама

Повече контакти с клиентите чрез по- интензивно стимулиране на продажбите

Допълнителни контакти с клиентите чрез над- регионална реклама

Допълнителни контакти с клиентите чрез работа с обществеността / PR/

 

 

Повече контакти с клиентите чрез по- атрактивно работно време.

 

 

 

Относителни предимства по отношение на конкуренцията:

Голяма известност в  бизнес средите извън бранша

Добър имидж при характерна за бранша като цяло лоша слава

Оказване на съдействие за привличане на клиенти

Висока производителност при обща ниска такава за бранша

Изгодно съотношение цена/ себестойност в сравнение с конкуренцията

Представителни офиси ,в сравнение с многобройните в региона конкурентни офиси

 

 

 

 

 

 

Атрактивност на франчайз концепцията

 

 

 

 

Обем на пласмента

 

 

По-голям обем на продажбите/ повече клиенти чрез атрактивна основна програма

По- голям обем на продажбите /повече клиенти чрез атрактивна рамкова програма

По-голям обем на продажбите /повече клиенти чрез импулсивни ( промоционални ) покупки  

Допълнителен обем на пласмента чрез серия от поръчки

По-голям обем на пласмента чрез по-голяма готовност за доставки

Гарантиран обем на пласмента чрез запазен регион за продажби

 

 

 

Ценова политика със завишени цени

 

 

Приемане на цените ,благодарение на по- голямата известност

Приемане на цените ,благодарение на имиджа за добро качество

Приемане на цените, благодарение престижа на марката

Приемане на цените ,благодарение компетентността в тази област

Приемане на цените ,благодарение на добрата концепция за сервизно обслужване

Приемане на цените, благодарение на наличната изключителна гаранция

 

 

 

 

 

 

Предимства при закупуването

 

 

Атрактивност на условията за реализация на продукта/ услугите в търговската мрежа

Атрактивност на условията за закупуване на стоката  като дълготраен материален актив

Наличие на преференции за суровини , спомагателни и обслужващи материали

Условия за преференции на финансови услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимства във връзка с инвестициите и възвръщаемостта:

По- малки по размер инвестиции ,отколкото при създаване на собствена фирма

Благодарение на изпробваната концепция – по- кратък период за изплащане на първоначалната инвестиция

По- малко разходи , благодарение на оптималната фирмена организация

По- малко разходи, благодарение наличието на информационна база данни

По- малко разходи ,благодарение  управление с ограничен на брой персонал

 

 

 

Перспективи за печалба:

 

 

Възможност за започване на самостоятелен  собствен бизнес

Бърза възвращаемост на инвестираните средства

Значително по –високи доходи ,отколкото като наемен работник

Възможност за започване на семеен бизнес

Голяма печалба за единица работно време от вложения капитал при подходящо възнаграждение на предприемача

Шанс за по-нататъшно развитие на предприятието и след изтичане срока на договора

 

 

 

По-голяма сигурност:

 

 

По-малък риск при стартиране , благодарение внедряването на изпробвана стратегия и наличие на текуща подкрепа

Намаляване на риска при стартиране чрез анализ на разположението на предприятието и конкуренцията

Програма анализ за разкриване на шансовете за успех на местни пазари

Трайно конкурентно предимство

Подобряване на квалификацията чрез обмяна на опит в екипа

По- голяма компетентност на предприемача  осигурявана чрез текущи обучения

По голяма компетентност на персонала посредством система за обучение на сътрудниците

По- голяма отговорност на персонала, осигурявана посредством  набор от мотивационни програми .

По –голяма сигурност чрез наличието на системен контролинг

Оценка на успеха на база  сравнителен анализ  с други фирми

Анализ на имиджа сред клиентите

Целенасочен анализ на недостатъците, при поява на спад във фирмения успех

Риск мениджмънт  и превенция от страна на системната централа

Изработване на фирмени планове ,въз основа оценка на бизнеса от предходни години

 

 

 

Ползи  за франчайз получателя от гледна точка на егото му:

Достъп до непознат бранш без предварителни познания

Стартиране на напълно готов за консумация бизнес

Придобиване на необходимо ноу – хау

Статус и социален имидж

Възможност за разгръщане на творческия потенциал и развитие като предприемач

По- голямо удоволствие от работата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преносимост  и прехвърляемост на формулата  на успеха:

Елементите на успеха са точно дефинирани и документирани

Елементите на успеха са стандартизирани в общовалидна форма

Елементите за успех са представени в подходяща за прехвърляне форма

„Продуктът” е независим от „човешкия фактор”

Принципно е възможно концепцията да се приложи в няколко филиала

 

 

 

Потенциал на партньорите:

Начинаещи предприемачи:

Минимални изисквания по отношение на личните качества

Не са необходими специални познания

Подходящ за неспециалисти в бранша без предварителни познания

Ограничен инвестиционен капитал

Наличие на специална концепция за финансиране

Бизнесът е подходящ за партньори от двата пола

Голяма граница между най- ниската и най- високата възраст , която може да има потенциалния партньор

 

 

 

 

 

 

Потенциал на преструктурираните предприятия

 

 

Много на брой мини предприятия в бранша

Обща за целия бранш ниска производителност

Общ за целия бранш отрицателен имидж

Огромна нужда от доверие от страна на крайните клиенти

Силна конкурентна борба в бранша

Огромна нужда от сигурност за дребните предприемачи

 

 

 

 

 

 

Лидерската позиция на франчайзодателя:

Предпоставки за утвърждаване:

Обосновани представи за бъдещото пазарно развитие

Ясна маркетингова стратегия на фирмата  

Убеденост в предимствата на честното партньорство

Готовност за постоянно усъвършенстване на програмата

Ръководител с излъчване

Умение за съвместно управление

Готовност за общуване с много личности

Умение за намиране на конструктивни решения при конфликти

Готовност да поема отговорност като партньор

Готовност в дългосрочна перспектива да партнира

 

 

 

 

 

 

Дългосрочно обвързване между франчайзодателя и получателя – свързваща сила

 

 

Франчайзодателят  се явява изключителен източник на доставка на стоките, подлежащи на пласмент в търговската мрежа

Той се явява източник на доставка на крайно необходимо оборудване

Обединяване на всички партньори като съществен елемент за успех

Наличие на функционална зависимост  чрез  вертикално разпределение на труда

Функционална зависимост на база наличието на интегрирана информационна система

Гарантирани запазени права върху марка с висока стойност

Елементите на успеха частично могат да се прехвърлят върху франчайз получателя

Гарантиране на дълъг период от време на фирменото ноу- хау чрез обвързване с фирмената тайна

Гарантиране на фирменото ноу -хау чрез постоянни иновации

Чувствителни предимства чрез ефектна поява на пазара

Изключително изгодни условия за покупка

Значителна икономия на разходи чрез вертикално разпределение на труда

Значително намаляване на натоварването чрез вертикално разделение на труда

Доминираща компетентност на франчайзодателя

 

 

 

 

 

 

База ноу – хау

 

 

Дългогодишен опит на фирмата в бранша

Дългогодишен опит с концепцията за франчизиране

Диференцирани познания относно ефектите на успеха на пласментния пазар

Диференцирани познания за въздействието на франчайз- системата

Обоснован опит в проектния мениджмънт

Обоснован опит в мениджмънта на филиалите

Опит с пилотни предприятия с различно местоположение

Познания за обема на инвестициите до точката на пречупване / Break Even Point /

за франчайз –получателя

Познания за обема на инвестициите до точката на пречупване / Break Even Point /

за франчайзодателя

 

 

 

Организация

 

 

Достатъчен капацитет на разположение на основоположника на системата

Квалифициран мениджър по проектите без допълнителни задължения /мозъка на фирмата/

Свободен капацитет от крайно необходими фирмени експерти

Достъп до променлив капацитет външни експерти

Достатъчен капацитет в централата на системата

Пълен капацитет за обслужване на франчайз партньорите от самото начало

 

 

 

Капиталова база

 

 

Наличието на стабилна капиталова база на франчайзодателя е от съществено значение за успеха на франчайз системата.

Най –съществени разходни инвестиционни пера са:

Франчайз концепцията

„Инструментите” на франчайзинга

Пилотните предприятия

Оптималните загуби

Периодът до първата печалба

Точката на пречупване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпоставки за капиталовата база

Готовност /Умения за инвестиране  в развитието на концепцията

-         конкурентен анализ

-         маркетингова концепция

-         фирмена концепция

-         концепция за партньорство

-         рекламна концепция

    Готовност/ Умения за инвестиране в развитието на „ инструментите”

-         елементи на дизайна

-         елементи на организацията

-         програма за обработка на данни

-         програма за обучение

-         рекламни средства за пласментния пазар

-         рекламни средства за франчайз – партньорите

-         франчайз ръководство

-         фирмен договор

    Готовност  / Умения за инвестиране в изграждането / оптимизирането на минимум

     две пилотни предприятия

-         анализ на местоположението

-         оборудване

-         стока

-         реклама

-         оптимални загуби

-         реклама

-         период до първата печалба

    Готовност / Умения за инвестиране при  разработването на франчайз централата

     /период до първата печалба/ 

-         франчайз мениджър

-         секретарски отдел

-         пътни разходи

-         разходи за комуникация

    Готовност / Умения за инвестиране в проект по бърза експанзия

-         реклама на партньорите

-         разширяване на централата на системата

-         внедряване на външни производители

-         разширяване на продукцията

-         разширяване на логистиката

    Готовност  / Умения за инвестиране в постоянното обновяване на системата

-         баланс по отношение на партньорите / анализ на имиджа/

-         фирмен дизайн

-         рекламна концепция

-         компютърна програма за обработка на данни

-         програма за обучение

 

 

 

{START_COUNTER}