За франчайз брокера и консултанта

 

 

 

Днес, франчайзингът като форма на икономическо сътрудничество заема значително място в стопанския живот, особено на развитите държави. Така на практика се явява множеството от франчайзодатели, които желаят да развият успешния си бизнес.

От другата страна е множеството потенциални франчайзополучатели, които са проумели, че тази форма на икономическо развитие е перспективна и прагматична.

Често това отношение се опосредства от консултантски посредник - сложността на материята, огромното разнообразие, териториалната отдалеченост, езиковите бариери, високата цена на придобиване на информация и т.н. са част от по-важните причини.

И двамата партньори - франчайзодателя и франчайзоплучателя - имат нужда от консултантски посредник.

Франчайзодателите -за да достигнат по-бързо и до по-класен бъдещ партньор;

Франчайзополучателите - за да отсеят най-добрата за тях концепция и предлагани условия сред множеството предлалагани франчайзингови проекти.

Получава се ситуация като в международния туризъм - преки връзки между туриста и хотела, ресторанта, спортните съоръжения, транспортни средства почти не се осъществяват. В името на по-професионално извършената работа и икономия на време, туристите възлагат на специализирани пътнически агенция цялата дейност по организиране на туристическите пътувания.

Като имаме предвид, че франчайзинговата икономическа бизнес-стратегия  е все още малко  позната и  още малко приложена в нашата страна, то практическите задачи на БФА са насочени в следните направления:

* провеждане на специализирани мероприятия в областта на франчайзинга чрез организиране на школи, курсове, семинари, работни срещи и др. в страната и чужбина;

* информиране на членовете си за развитие на франчайзинга;

* поддържа връзки и обменя опит със сродни съюзи и институции на национално и международно равнище;

* представлява интересите на франчайзополучателите и франчайзодателите пред обществеността и държавната администрация;

*
осъществява активна консултантска дейност при опосредствуване връзките между франчайзодатели и франчайзополучатели: осуществява информационно обезпечаване, правна помощ и защита, икономически обосновки, контакти с финансови посредници и инвеститори и т.н.;

*
създава регионални сдружения и представителства в страната и чужбина;
следи за спазването на Кодекса на честта, взаимстван от практиките на страните от Европейския съюз и САЩ;

* поддържа картотека с данни за членовете на БФА и информационна банка за чужди франчайзодатели които искат да разширят бизнеса си в България;

* изгражда информационени центрове за франчайзинг;

*
разпространява концепцията за франчайзинга на всички възможни равнища: държавни и неправителствени институции, университети, обикновенни училища и бизнес-клубове; финансови средища, борси и т.н.

{START_COUNTER}